Ajuntament del Catllar

El CatllarEl Catllar

Llocs d'interès i Rutes

Poblats i jaciments arqueològics

 - POBLAT PROTOHISTÒRIC DE L’ERA DEL CASTELL

Es tracta d’un important nucli d’hàbitat protohistòric, situat davant del castell de la vila, que es correspon al període cronològic comprès entre els segles VIII i V a.C., corresponents a l’època del bronze final i la primera edat del ferro. Es tracta d’un assentament important, ja que els 250 m2 excavats fins al moment són només una part del poblat, que s’estén cap a l’oest del turó i cap a la zona ocupada pel castell.

La fase del poblat més ben coneguda posa de manifest la construcció d’habitatges i magatzems de pedra, de forma rectangular, disposats en tres bateries. L’organització era notable, ja que comptaven amb desguàs de les aigües pluvials en un dels dos carrers principals.

Aquestes restes són visibles des de les torres del castell, d’on s’obté una perspectiva diferent en l’observació d’aquests elements del patrimoni.

- LA CATIVERA

Jaciment en abric situat vora el riu Gaià, a la confluència amb el barranc de la Cativera, amb una seqüència estratigràfica excepcional per al coneixement de l’etapa de transició de les darreres societats de caçadors-recol•lectors a les societats productives, del paleolític superior al neolític (epipaleolític), a nivell de Catalunya. Resta pendent de noves excavacions per determinar-ne l'abast.

- POBLAT DELS MANOUS

Coincident en l'època amb el de la Cativera, la seva activitat es concentraria en les darreres fases de l’epipaleolític. Es tracta d’un jaciment a l’aire lliure i d’importància menor respecte de l’anterior, perquè les restes trobades han estat en superfície i no hi ha constància d’objectes en estrats inferiors. També s’han trobat mostres ceràmiques del període iber.

Situat al sud-est del terme municipal, sobre un turó que actua com a divisòria d’aigües dels barrancs que desemboquen al Francolí i del barranc de les Ànimes que desemboca directament al Mediterrani.

- ELS VINYETS

S’hi ha localitzat les restes de població humana més antigues documentades al municipi, datat entre 175.000 i 350.000 anys, corresponents al període del plistocè mitjà. Ha estat objecte de diverses excavacions dirigides pel laboratori d’Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili, amb la col•laboració de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament del Catllar.

Està situat en un antic meandre del Gaià, al nord del nucli urbà.

Ajuntament del Catllar
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Tel. 977 653 101 Fax 977 653 108